Obchodné podmienky

 1. Základné ustanovenia
  1. Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi stranami kúpnej zmluvy, ktorými sú predávajúci (Skandor s.r.o., Husova 1250/71, 301 00 Plzeň, Česká republika, IČO 29100194, IČ pre DPH SK4120123612) na strane jednej a kupujúci na strane druhej.
  2. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak koná. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná oi. pre účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnej, výrobnej alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

 2. Zmluva
  1. Zmluva je uzavretá prijatím návrhu na uzavretie zmluvy kupujúcim na internetových stránkach predávajúceho, ku ktorému dôjde odoslaním objednávky na príslušnej internetovej stránke predávajúceho potom, kedy bol tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, kupujúcim vložený do košíka.
  2. Pred odoslaním objednávky má kupujúci právo meniť požadované plnenia (položky v košíku), dopravu i spôsob úhrady a skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Za prípadné chyby v objednávke spôsobené kupujúcim či vzniknuté pri prenose dát nenesie predávajúci zodpovednosť. Uzatvorenie zmluvy predávajúci potvrdí kupujúcemu na kupujúcim zadanú emailovú adresu.
  3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami v znení platnom a účinnom k dátumu a času odoslania objednávky a že s nimi súhlasí.
  4. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. K prevodu vlastníckeho práva dochádza odovzdaním veci predávajúcim prvému dopravcovi k doprave kupujúcemu.
  5. Povinnosť odovzdaní veci podľa predchádzajúceho odseku je predávajúcim splnená dopravením veci v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení na miesto určené kupujúcim ako adresa dodania a umožnením nakladania s vecou kupujúcim v tomto mieste.
  6. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím veci. Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, ibaže škodu spôsobil predávajúci porušením svojej povinnosti.

 3. Ceny
  1. Všetky ceny sú zmluvné. V eshope na internetových stránkach predávajúceho sú vždy aktuálne a platné ceny.
  2. Ceny sú konečné, vrátane zákonnej výšky DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť; ceny dopravy a platby sú uvádzané ako samostatné položky objednávky pri jej odosielaní a nie sú započítané do cien tovaru, ktoré sú uvádzané v eshope.
  3. Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

 4. Zodpovednosť za chyby
  1. Vec je chybná, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Právo kupujúceho z chybného plnenie zakladá chyba, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá chyba, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.
  2. Kupujúci vec prezrie čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o vlastnostiach a množstve dodaného tovaru.
  3. Omeškaním jednej zmluvnej strany s prevzatím veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet meškajúceho vhodným spôsobom predať potom, čo mu poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak mešká strana s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.
  4. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá chyby, najmä že v čase, keď kupujúci vec prevzal,
   1. má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru,
   2. sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa,
   3. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
   4. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  5. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.
  6. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, to sa však nevzťahuje:
   1. u veci predávané za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
   2. na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,
   3. u použitej veci na chybu zodpovedajúci miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo
   4. na iné prípady, ak to vyplýva z povahy veci.
  7. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo ak chybu sám spôsobil.
  8. Ak má vec chybu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
  9. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo
   1. na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúce veci, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale ak sa chyba týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, najmä ak možno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby,
   2. na odstránenie chyby opravou veci,
   3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
   4. na odstúpenie od zmluvy.
  10. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
  11. Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové veci. Pri dodaní nové veci vráti kupujúci predávajúcemu na náklady predávajúceho vec pôvodne dodanú.
  12. Ak kupujúci neoznámil chybu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosti zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú chybu, platí to isté, ak nebola chyba oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.
  13. Kupujúci vykoná reklamáciu dodaného tovaru telefonicky, emailom či korešpondenčne za využitia kontaktných údajov uvedených na internetových stránkach predávajúceho; kupujúcemu bude následne oznámený postup pre vybavenie reklamácie. Predávajúci sa zaväzuje všetky reklamácie vybaviť bez zbytočného omeškania a informovať kupujúceho o priebehu vybavovania reklamácie.

 5. Záručné podmienky
  1. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.
  2. Záručná doba beží od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od doručenia veci do miesta určenia. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak chybu spôsobila vonkajšia udalosť po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho.
  3. Záruka za akosť je predávajúcim poskytovaná po dobu 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.

 6. Odstúpenie od zmluvy
  1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote pätnástich dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy možno telefonicky či korešpondenčne za využitia kontaktných údajov uvedených na internetových stránkach predávajúceho.
  2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, či tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom.
  3. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, odovzdá alebo nechá doručiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od predávajúceho obdržal, a to na náklady kupujúceho.
  4. Tovar spotrebiteľ vráti úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
  5. Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
  6. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než spotrebiteľ odovzdá tovar, ktorý je predmetom zmluvy, predávajúcemu.
  7. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí,
   1. ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby veci,
   2. ak kupujúci vec použil ešte pred objavením chyby,
   3. ak kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
   4. ak kupujúci vec predal ešte pred objavením chyby, spotreboval ju, alebo ju pozmenil pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť možno, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

 7. Elektronická evidencia tržieb
  1. Kupujúci súhlasí s tým, že mu bude účtenka podľa zákona ČR o elektronickej evidencii tržieb v prípadoch, keď podľa tohto zákona ide o evidovanú tržbu a predávajúci má povinnosť vystaviť a odovzdať kupujúcemu účtenku, odovzdaná v elektronickej podobe.

 8. Ochrana osobných údajov
  1. Predávajúci ako správca spracováva osobné údaje kupujúcich, registrovaných užívateľov a užívateľov prihlásených na odber obchodných správ ("subjekty osobných údajov"); spracovávané sú výlučne osobné údaje v rozsahu priamo poskytnutom subjekty osobných údajov, nespracúvajú sa osobné údaje získané od tretích strán.
  2. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje považuje za dôverné. Osobné údaje nebudú nikdy zverejnené ani poskytnuté tretím stranám s výnimkou nižšie uvedených prípadov, ktoré sú v súlade s účelom spracovania týchto údajov.
  3. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú spracovávané spôsobom, ktorý zabezpečuje náležité zabezpečenie osobných údajov, vrátane ich ochrany prostredníctvom technických a organizačných opatrení pred neoprávneným či nezákonným spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.
  4. Účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy na dodávku objednaného tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim, ďalej plnenie zákonných povinností predávajúceho (napr. archivácia daňových dokladov s uvedenými osobnými údajmi kupujúcich po dobu minimálne 10 rokov). V prípade neposkytnutia osobných údajov nemožno z povahy veci kúpnu zmluvu na dodávku objednaného tovaru uzavrieť. Právnym základom v prípade spracovania osobných údajov spojených s registrovaným užívateľským účtom či spojených s prihlásením užívateľa k odberu obchodných správ je dobrovoľne poskytnutý súhlas dotknutého používateľa, ktorý možno kedykoľvek odvolať.
  5. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu potrebnom na splnenie účelu ich spracovania a len po dobu nevyhnutne k tomuto nutnú (v prípade splnenia kúpnej zmluvy vzniknuté z objednávky tovaru sú osobné údaje kupujúceho spracovávané najdlhšie do uplynutia lehoty na uplatnenie záručných vád tovaru; toto nevylučuje ďalšie spracovanie osobných údajov na inom právnom základe, napr. splnenie zákonnej povinnosti archivácie daňových dokladov s osobnými údajmi po dobu min. 10 rokov). Osobné údaje spracované na základe súhlasu registrovaného používateľa či užívateľa prihláseného na odber obchodných správ sú spracovávané najdlhšie po dobu 5 rokov či do doby odobratia súhlasu regstrovaným užívateľom.
  6. Po uplynutí lehoty nevyhnutne nutné v zmysle predchádzajúceho odseku budú spracovávané osobné údaje predávajúcim zmazané, a to najneskôr v lehote 30 dní; obdobne sa postupuje v prípade odobratia súhlasu so spracovaním osobných údajov v prípadoch, keď je právnym základom spracovanie osobných údajov udelený súhlas.
  7. Ak poskytne subjekt osobných údajov predávajúcemu osobné údaje tretej osoby, je povinnosťou subjektu o tomto dotknutú tretiu osobu informovať a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami.
  8. Automaticky sa môžu spracovať osobné údaje a informácie typu IP adresy návštevníka webových stránok predávajúceho, dátum a čas prístupu na webovú stránku, informácie o použitom internetovom prehliadači či nastavenie jazyka prehliadača, o jednotlivých zobrazených webových stránkach. Všetky tieto informácie sú anonymizované, nemožno ich teda priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe. Predávajúci môže ďalej automaticky spracovávať tzv. cookies tak, aby uľahčil poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele cookies alebo podobných nástrojov. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby cookies boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu Súkromné ​​prehliadanie.
  9. Na strane predávajúceho nedochádza v zmysle čl. 22 GDPR k automatickému individuálnemu rozhodovaniu.
  10. Spracovávané osobné údaje sú odovzdávané tretím stranám iba v prípadoch a v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelu ich spracovania. Najmä ide o prenos osobných údajov prepravcom zaisťujúcim dopravu tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu, príp. vrátenie tovaru opačným smerom, ďalej o prenos osobných údajov službám, poskytujúcim a zhromažďujú užívateľská hodnotenie internetových obchodov (napr. Heureka apod.) a o prenos osobných údajov subjektom zabezpečujúcim platobný styk.
  11. V prípade platieb prostredníctvom platobnej karty predávajúci nemá k dispozícii údaje o použitej platobnej karte; týmto údajom disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.
  12. Subjekt osobných údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo podať námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, právo na prístup k svojim osobným údajom a na informácie o rozsahu alebo spôsobu spracovania svojich osobných údajov, právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia svojich osobných údajov a tiež právo na vymazanie svojich osobných údajov. Všetka tieto práva je možné uplatniť kontaktovaním predávajúceho prostredníctvom elektronickej alebo papierovej pošty za využitia kontaktných údajov uvedených na webovej stránke predávajúceho; predávajúci vybaví žiadosť dotknutého subjektu osobných údajov bez zbytočného odkladu, vždy však najneskôr do 30 dní od jej doručenia. Subjekt osobných údajov má ďalej právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov.

 9. Mimosúdne riešenie sporov
  1. V prípade, ak dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, email ars@soi.sk, web www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 25.5.2018.